Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PORTRETNET (hierna: “PN”)

artikel 1 toepasselijkheid

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (offertes) van PN en alle overeenkomsten waarbij PN aan haar wederpartij (hierna “de wederpartij”) diensten levert, abonnementen afsluit, samenwerking aangaat of zaken in bruikleen geeft of verhuurt (hierna afzonderlijk en gezamenlijk te noemen: “(de levering van) de diensten”), behoudens voor zover tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Voor zover de wederpartij zelf algemene voorwaarden gebruikt, zijn deze niet van toepassing, eerst dan na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door PN.

 

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomsten

 

2.1 Alle aanbiedingen van PN zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 De wederpartij is verplicht om (I) alle door PN gevraagde gegevens, inlichtingen en bescheiden en (II) alle overige gegevens, inlichtingen en bescheiden die voor de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn onverwijld aan PN volledig en correct te verschaffen, op grond waarvan PN een aanbieding aan de wederpartij zal doen en daaraan uitvoering zal geven.

2.3 Indien bedoelde gegevens, inlichtingen en bescheiden niet volledig of correct door de wederpartij blijken te zijn verschaft, zal de wederpartij zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal PN gerechtigd zijn om — naar eigen keuze — de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of de levering van de diensten onmiddellijk te beëindigen of op te schorten, steeds onverminderd de verplichting van de wederpartij om de overeengekomen vergoeding volledig aan PN te voldoen.

 

Artikel 3 Vergoeding en betaling

 

3.1 Alle vergoedingen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd.

3.2 De wederpartij dient 50% van de overeengekomen vergoeding zonder korting of verrekening te voldoen voorafgaand aan de uitvoering van de door beide partijen overeengekomen diensten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. De resterende 50%, alsmede (eventuele) kosten op basis van nacalculatie, dient na oplevering van de door PN verleende diensten te worden voldaan.

3.3 Indien de wederpartij het verschuldigde niet binnen de daarvoor geldende termijn voldoet, zal de wederpartij van rechtswege in verzuim zijn en over het verschuldigde de wettelijke rente per maand of een gedeelte van een maand aan PN verschuldigd zijn.

3.4 Indien de wederpartij in verzuim is het verschuldigde te voldoen, zal PN haar vordering ter incasso uit handen geven en dienen alle daarmee gemoeide kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en waarbij een minimum van € 250,- ex BTW zal gelden, door de wederpartij aan PN te worden vergoed.

 

Artikel 4 Geheimhouding

 

De wederpartij is gehouden tot absolute geheimhouding met betrekking tot alle gegevens, informatie en bescheiden van vertrouwelijke aard, welke hij van PN heeft ontvangen.

 

Artikel 5 Ingebrekestelling en aansprakelijkheid

 

5.1 PN is slechts in verzuim met de nakoming van enige verplichting jegens wederpartij, indien zij geen gehoor heeft gegeven aan een schriftelijke ingebrekestelling door de wederpartij met inachtneming van een redelijke termijn.

5.2 PN is niet aansprakelijk voor enige schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst.

5.3 Indien en voor zover PN onverminderd het bovenstaande jegens wederpartij aansprakelijk mocht zijn, op welke grond dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de prestatie, die aanleiding tot de schade gaf en, voor zover de factuurwaarde van de prestatie hoger mocht zijn, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag, dat ingevolgde de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering  van PN zou worden uitgekeerd. Op eerste schriftelijk verzoek van de wederpartij zal PN een afschrift van de verzekeringspolis en — voorwaarden aan de wederpartij ter hand stellen.

5.4 De wederpartij is aansprakelijk voor iedere schade door welke oorzaak ook toegebracht door de wederpartij of derden aan de ter beschikking gestelde zaken. De wederpartij is verplicht om terzake van bedoelde schade een deugdelijke verzekering af te sluiten.

5.5 De wederpartij zal PN vrijwaren van alle aanspraken van derden terzake van schade waarvoor de wederpartij ingevolge het bepaalde in artikel 5.4 aansprakelijk is. De wederpartij zal aan PN vergoeden iedere schade, hierin mede begrepen alle door PN gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak van derden.

 

Artikel 6 Verplichtingen van de wederpartij

 

6.1 De wederpartij garandeert jegens PN over alle vergunningen te beschikken, welke vereist zijn met de activiteiten in verband waarmee PN haar diensten verleent en de wederpartij zal PN desgevraagd onmiddellijk inzage verschaffen in bedoelde vergunningen en alle (eventueel aanvullende) vergunningsvoorwaarden terzake en/of een afschrift daarvan aan PN ter beschikking stellen.

6.2 De wederpartij is jegens PN verplicht om alle verplichtingen en aanwijzingen van overheidswege, welke betrekking hebben op enige activiteit van de wederpartij, onverkort na te komen.

6.3 De wederpartij zal PN steeds onverwijld en volledig inzage verschaffen in iedere met de overheid c.q. enige instantie gemaakte afspraak in verband met de activiteiten van de wederpartij in verband waarmee PN haar diensten verleent.

6.4 De wederpartij zal PN volledig in staat stellen om haar diensten naar behoren te verrichten.

6.5 Indien de wederpartij enige verplichting, zoals hierboven beschreven, niet of niet naar behoren nakomt, zal de wederpartij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn en zal PN gerechtigd zijn om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en haar werkzaamheden onmiddellijk te beëindigen, danwel de levering van de diensten op te schorten, onverminderd de verplichting van de wederpartij om de overeengekomen vergoeding en de schade van PN volledig aan PN te voldoen.

 

Artikel 7 Uitbestedingen, wijzigingen en meerwerk

 

7.1 PN is gerechtigd om de levering van de diensten geheel of gedeeltelijk aan een derde uit te besteden, met dien verstande, dat zulks niet mag leiden tot een resultaat waarbij de wederpartij een wezenlijk andere prestatie dan de overeengekomen prestatie ontvangt.

7.2 Indien een behoorlijke uitvoering van de diensten van PN zulks naar het oordeel van PN noodzakelijk maakt, zal PN gerechtigd zijn om na voorafgaand overleg met de wederpartij naar eigen inzicht de overeengekomen diensten te wijzigen c.q. aan te vullen. Indien voor de diensten van PN een vaste prijs is overeengekomen, zal iedere overschrijding daarvan de voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij behoeven. De wederpartij is verplicht als dan gehouden bedoeld meerwerk pro rata aan PN te vergoeden, alsmede de additionele kosten.

 

Artikel 8 Oplevering en risico

 

8.1 Vanaf het moment waarop PN zaken geheel of gedeeltelijk op de plaats van levering heeft aangevoerd, is de wederpartij aansprakelijk voor diefstal, verlies en beschadiging daarvan.

8.2 Indien de wederpartij bij de oplevering van de diensten geen bezwaren maakt, wordt de wederpartij geacht de diensten te hebben goedgekeurd en heeft de oplevering plaats gevonden.

8.3 De wederpartij is aansprakelijk voor diefstal, verlies en beschadiging van de zaken van PN, die bij de uitvoering van de overeenkomst van PN zijn aangewend, tenzij deze te wijten is aan de opzet of grove schuld van PN.

8.4 Het is de wederpartij niet toegestaan om de diensten van PN aan te wenden voor andere doeleinden dan waarvoor deze krachtens de overeenkomst zijn bestemd. Het is de wederpartij niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van PN wijzigingen aan te brengen in de diensten.

8.5 Bij overtreding van enige verplichting ingevolge het bepaalde in de artikelen 8.4 en 9.1 is de wederpartij, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, voor iedere overtreding een bedrag van € 10.000,- aan PN verschuldigd, onverminderd enig ander aan PN toekomend recht zoals het recht op schadevergoeding.

 

Artikel 9 Eigendom

 

9.1 Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op concepten, opnamen en alle eventuele andere voor de wederpartij gerealiseerde zaken waarin mede begrepen de eventueel aan de wederpartij geleverde gegevens c.q. programmatuur, blijven te allen tijde bij PN of haar licentiegevers berusten.

De wederpartij is niet gerechtigd, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PN, genoemde materialen te gebruiken, te verveelvoudigen danwel openbaar te maken, anders dan in het kader van de overeenkomst.

 

Artikel 10 Reclames en garanties

 

10.1 De wederpartij is verplicht om iedere klacht omtrent de uitvoering door PN van de overeenkomst binnen acht (8) dagen na ontvangst c.q. ingebruikname van de diensten aan PN schriftelijk en nauwkeurig gemotiveerd kenbaar te maken. Indien de wederpartij daarmee in verzuim blijft, wordt PN geacht haar verplichtingen te hebben voldaan. Ook in het geval van reclamering door de wederpartij, zal de wederpartij gehouden zijn om zijn verplichtingen jegens PN na te komen. Enig opschortingsrecht komt de wederpartij niet toe.

10.2 Indien en voor zover enige oorspronkelijke leverancier van de diensten terzake garanties heeft verleend en deze nakomt, zullen deze mede ten goede komen aan de wederpartij.

 

Artikel 11 Overmacht

 

11.1 In geval van overmacht zal PN zijn ontslagen van haar verplichting tot nakoming van de overeenkomst, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van PN onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen van PN jegens de wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van PN kan worden verlangd.

11.2 De omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening en risico van PN komen, zijn:

A. gedragingen of nalaten, behoudens opzet of grove schuld, van personen waarvan PN bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt;

B. ongeschiktheid van zaken waarvan PN bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt;

C. werkstaking, werkuitsluiting, ziekte, in-, uit-, en/of doorvoerverbod, transportproblemen, machinebreuk, verkeersstoringen, energiestoringen, bezorgingproblemen, gewijzigde regelgeving, maatregelen van overheidswege, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers (waaronder mede begrepen energiebedrijven en leveranciers van hardware, telecom en internet verbindingen), storingen in de productie, extreme weersomstandigheden, vorst, natuurrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging.

 

Artikel 12 Looptijd en ontbinding

 

12.1 De looptijd van de overeenkomst bedraagt standaard 3 jaar mits schriftelijk anders is overeengekomen.

12.2 De wederpartij is gerechtigd om de overeenkomst met PN, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:

A. de wederpartij dit schriftelijk en aangetekend kenbaar maakt aan PN 6 (zes) maanden voor afloop van de overeenkomst mits schriftelijk anders is overeengekomen; eventuele reeds door PN gemaakte kosten dienen te worden vergoed door de wederpartij.

B. PN in staat van faillissement wordt verklaard;

C. PN als rechtspersoon wordt ontbonden of PN wordt geliquideerd.

12.3 PN is gerechtigd om de overeenkomst met de wederpartij, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel — naar eigen keuze — de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien:

A. de wederpartij in verzuim is met de nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien;

B. de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;

C. de wederpartij surseance van betaling aanvraagt;

D. de wederpartij onder curatele wordt gesteld of overlijdt;

E. de rechtspersoon van de wederpartij wordt ontbonden of de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd.

 

Artikel 13 Muziekopnames en audiovisuele opnamen

 

13.1 De wederpartij staat er jegens PN voor in, dat hij iedere aan rechtenorganisaties, zoals Buma/Stemra en Sena, voor het gebruik van de door PN ter beschikking gestelde opnamen verschuldigde vergoeding voldoet. De wederpartij vrijwaart PN van alle aanspraken van derden terzake en zal aan PN vergoeden iedere schade, hierin mede begrepen alle door PN gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak van derden.

13.2 De wederpartij staat er jegens PN voor in, dat de door PN ter beschikking gestelde opnamen uitsluitend worden aangewend voor de doeleinden waarvoor deze krachtens de overeenkomst met PN zijn bestemd en de wederpartij staat er derhalve in ieder geval jegens PN voor in, dat de opnamen niet zullen worden verveelvoudigd of anders dan in het kader van deze overeenkomst worden openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook. De wederpartij vrijwaart PN van alle aanspraken van derden terzake en zal aan PN vergoeden iedere schade, hierin mede begrepen alle door PN gemaakte juridische kosten, die het gevolg zijn van enige aanspraak van derden.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

14.1 Op de overeenkomst tussen partijen is het Nederlandse recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen tussen partijen in verband met de overeenkomst zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s Hertogenbosch.